For Huawei, For Huawei direct from Hangzhou Hangkai Technology Co., Ltd. in CN